Actievoorwaarden

Actievoorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN PRIJSVRAGEN EN PROMOTIONELE ACTIES VAN BINDINC.

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Bindinc. (Postbus 580, 1200 AN Hilversum, hierna te noemen Bindinc.) te organiseren prijsvragen en promotionele acties. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Op de website www.bindinc-adverteren.nl zal per prijsvraag of actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

2. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Bindinc., Sanoma Media en hun directe familieleden alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende spellen.

3. Na het winnen van een prijs in een prijsvraag of actie van Bindinc. is de winnaar gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe prijsvragen of acties van Bindinc. waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

4. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag of actie. Bindinc. kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Indien je een reis kunt winnen, moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldig reisdocument.

5. Bindinc. behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Bindinc. of derden.

6. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. In het geval een prijs niet op naam staat en de winnaar zich niet binnen de aan de actie verbonden termijn meldt, zal een winnaar worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals deurwaarder, notaris etc.) of door een onpartijdig computerprogramma.

7. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

8. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Bindinc., dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen. Dit kan anders zijn, indien in de specifieke voorwaarden van de prijsvraag of actie dit anders is vermeld.

9. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals deurwaarder, notaris etc.) of door een onpartijdig computerprogramma. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats, tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

10. Als winnaar kun je gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de prijsvraag of actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Bindinc. heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Bindinc. is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

11. De winnaars zullen vermeld worden op de website van Bindinc. en zullen per post of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

12. De prijzen die je via Bindinc. kunt winnen, worden door adverteerders of sponsors ter beschikking gesteld. De uitkering van de prijs gebeurt doorgaans door Bindinc. zelf en in sommige gevallen door de adverteerders of sponsors. Bindinc. is niet verantwoordelijk voor de afhandeling indien de uitkering plaatsvindt door of namens een adverteerder of sponsor.

13. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Bindinc. heeft als regel aan adverteerders of sponsors gesteld om binnen drie weken na het winnen van de prijs contact op te nemen met de prijswinnaar.

14. Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Bindinc. zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Bindinc. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is Bindinc. niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Bindinc. niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

15. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Bindinc. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

16. Reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties komen voor rekening van de prijswinnaar, tenzij anders vermeld. De vertrekdatum van een reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.

17. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

18. Bindinc. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.

19. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Bindinc. aanvaard je deze volledige algemene voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

20. Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Bindinc. worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 21. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. Bindinc. mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen programmabladen, radio, televisie en internet.

21. Bindinc. behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

22. De voorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.

23. Bindinc. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

24. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Bindinc./Prijsvragen, Postbus 580, 1200 AN Hilversum, of stuur een e-mail naar prijsvragen@bindinc.nl. Hilversum, 8 maart 2016