Disclaimer

In deze disclaimer staan de rechten en plichten van Bindinc. m.b.t. de website www.bindinc.nl. Hoewel Bindinc. streeft naar een zo zorgvuldig mogelijk beheer van deze website, verklaart of garandeert Bindinc. niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen.

Bindinc. wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af. Gebruik van de website geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard ook.

Gebruiker vrijwaart Bindinc. voor alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik dat gebruiker maakt van deze website.