Voorwaarden inschrijving/deelname

Voorwaarden inschrijven nieuwsbrief en/of het ontvangen van de publicaties Bindinc. Kenniscentrum (BKC)

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij Bindinc. of zijn licentiegevers. Hieronder wordt verstaan: teksten, onderzoeken, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bindinc. De inhoud van alle publicaties en whitepapers die via de site zijn verkregen, mag gebruikt worden mits als bron het Bindinc. Kenniscentrum duidelijk wordt vermeld. Zie tevens de disclaimer. 

De gegevens die u achterlaat op deze website zullen door Bindinc. uitsluitend en alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden van Bindinc. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. 
 

Voorwaarden deelname rondetafelgesprek Bindinc. Kenniscentrum

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan het rondetafelgesprek:

  1. Aan elk rondetafelgesprek kunnen maximaal 15 tot 20 personen deelnemen.

  2. Deelname staat eerst open voor professionals uit de media-, marketing-, communicatie- en consumentengoederenbranche. Studenten zijn uitgesloten van deelname.

  3. Data en locaties worden op de website van het Bindinc. Kenniscentrum bekendgemaakt. Bij wijzigingen neemt het Bindinc. Kenniscentrum contact op met het e-mailadres van de ingeschrevene.

  4. Bij het overschrijden van het maximaal aantal inschrijvingen, zal een reservelijst worden aangelegd. Het Bindinc. Kenniscentrum stelt de definitieve deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte van de locatie en stuurt een routebeschrijving.

  5. Het Bindinc. Kenniscentrum behoudt zich het recht voor om zelfstandig een selectie te maken uit de inschrijvingen om een zo divers mogelijke groep voor het rondetafelgesprek te creëren.

  6. Deelname staat open voor bedrijven en professionals die in het afgelopen jaar niet eerder aan het rondetafelgesprek hebben meegedaan.

  7. Bij afmelding voor het rondetafelgesprek op de dag zelf dient contact opgenomen te worden met Rob Lucassen op telefoonnummer 06-22 20 24 65 of te worden gemaild naar kenniscentrum@bindinc.nl.