Algemene voorwaarden

Voorwaarden behorend bij de/een opdracht die customer is overeengekomen met Bindinc. Metadata en hieronder wordt genoemd 'onderdeel A'. De daarbij behorende specificaties vallen onder 'onderdeel B' en worden ook rechtstreeks en schriftelijk met customer afgesproken. Bijlage 1 (zenderlijst) waarover in de voorwaarden wordt gesproken, wordt ook toegevoegd aan de overeenkomst met customer.

Voorwaarden (onderdeel C)

Artikel 1 Uitvoeren van de opdracht/werkzaamheden (dienstverlening)

1.1           Opdrachtnemer, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bindinc. BV (hierna te noemen Bindinc.) gevestigd te Hilversum (1217 EW) aan de ’s-Gravelandseweg 80 zal vanaf de startdatum van de overeenkomst middels inzet van Bindinc.’s afdeling Metadata tenminste wekelijks voor Customer ten behoeve van haar programmagids als in onderdeel A aangeduid de volgende werkzaamheden uitvoeren: De aggregatie van programmagegevens en programmadata van NPO/SBS/RTL/buitenlandse zender(s) en samenvoegen en leveren van de betreffende programmadata en -feed(s) als nader gespecificeerd en conform het overeengekomen servicelevel als in onderdeel A omschreven.

1.2           De in bijlage 1 bijgesloten Zenderlijst maakt integraal onderdeel uit van onderhavige overeenkomst.

1.3           Er wordt bij voornoemde werkzaamheden gebruikgemaakt van verschillende (software)systemen, waarvan het functioneel en/of technische beheer conform de afspraken door en/of via Bindinc. wordt verzorgd.

1.4           Bindinc. zal zich inspannen de werkzaamheden zoals in deze overeenkomst, naar beste kunnen te verrichten. De hierboven opgenomen afspraken, levertijden en/of termijnen zullen zo veel als mogelijk worden gerespecteerd.

1.5           Voor het verkrijgen van toereikende licenties/toestemmin-gen betreffende de beschikbaarstelling van de benodigde programmadata-feeds en publicatie van programmagegevens van (auteurs)rechthebbenden zoals NPO, SBS, RTL en buitenlandse zenders en/of andere derden, is Customer zelf verantwoordelijk alsmede voor de kosten en betaling hiervan. Customer is tevens zelf verantwoordelijk voor de tijdige levering aan Bindinc. van de benodigde programmagegevens, programmadata en -feeds inclusief de kosten en betaling hiervan, indien deze via Customer lopen.

Customer is zich ervan bewust dat Bindinc. voor het uitvoeren van de dienstverlening afhankelijk is van de (licenties van/leveringen door de) betreffende (auteurs) rechthebbenden (omroepen/radio-en tv-stations, etc.). Customer vrijwaart Bindinc. voor elke actie die gebaseerd is op de bewering dat het (via Bindinc.) beschikbaar stellen, openbaar maken, gebruik of bewerken van de programmagegevens, programmadata en -feeds inbreuk maakt op enig recht van derden. Bindinc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de onjuistheid en/of het niet tijdig aanleveren van de door Customer aan Bindinc. verstrekte en/of al dan niet via NPO, SBS, RTL en/of andere derden aangeleverde of aan te leveren programmagegevens, programmadata en/of -feeds.

1.6           Indien en voor zover er door het uitvoeren van de werkzaamheden door Bindinc. auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten zouden ontstaan, berusten 
deze rechten bij Bindinc. Rekening houdend met het bepaalde in artikel 1.5 en met voornoemde mogelijke rechten van Bindinc., verleent Bindinc. hierbij aan Customer voor de duur van dit contract een niet-exclusief gebruiksrecht in het kader van het gebruik door Customer uitsluitend ten behoeve van haar Programmagids zoals in onderdeel A aangeduid en uitsluitend op de wijze zoals door Bindinc. wordt aangeleverd. Het in de vorige volzin bedoelde niet-exclusieve gebruiksrecht kent een zelfde omvang als de omvang van de licentie die door de betreffende (auteurs)rechthebbenden (omroepen/radio- en tv-stations) als bedoeld in artikel 1.5 aan Bindinc. is verstrekt. Het is Customer niet toegestaan hetgeen door Bindinc. in het kader van haar werkzaamheden wordt aangeleverd, op andere wijze te (her)gebruiken, te wijzigen en/of te bewerken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bindinc. Indien en voor zover door Customer na schriftelijke goedkeuring van Bindinc. wijzigingen en/of bewerkingen worden aangebracht, komen deze geheel voor rekening en risico van Customer en vrijwaart Customer Bindinc. overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van deze overeenkomst.

1.7           Bindinc. geeft geen garantie af – anders of verdergaand dan de kwaliteits- en servicelevels zoals omschreven in onderdeel A – voor gebreken of storingen in diensten en/of producten welke (door derden) worden verricht en/of geleverd ter uitvoering van de werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst.

1.8           Customer kan haar verplichtingen uit deze overeenkomst zonder toestemming van Bindinc. BV niet sublicentiëren en/of overdragen.

Artikel 2 Vergoeding, facturering en betaling

2.1           Customer betaalt aan Bindinc., met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6 van deze overeenkomst, voor de uitvoering van de overeenkomst de in onderdeel B opgenomen maandelijkse vergoedingen.

2.2           Alle bedragen genoemd in de overeenkomst en haar bijlage zijn bedragen in Euro’s en exclusief btw en exclusief de fees/bedragen die door Customer rechtstreeks aan de betreffende (auteurs)rechthebbenden (omroepen/radio- en tv-stations) betaald (dienen te) worden.

2.3           Facturering geschiedt maandelijks. Betaling zal plaatsvinden binnen 15 dagen na factuurdatum door overmaking op een door Bindinc. op te geven bankrekening. De eenmalige inrichtingskosten zullen in zijn geheel met de eerste factuur in rekening worden gebracht.

2.4           Prijsverhogingen van de jaarlijkse (uur)tarieven voor het uitvoeren van alle werkzaamheden zullen geschieden op basis van CBS Prijsindex Commerciële Dienstverlening (DPI met als uitgangspunt het laatste DPI-jaargemiddelde voor de ingangsdatum tariefsverhoging) en worden jaarlijks één maand (1 december) voor de ingangsdatum van deze tarieven per 1 januari aan Customer meegedeeld.

2.5           Prijsverhogingen van externe partijen aangaande het gebruik van de benodigde systemen en/of prijsverhogingen als gevolg van andere factoren, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de distributie- en of leveringskosten die door NPO, SBS, RTL en buitenlandse zenders en/of andere derden aan Bindinc. in rekening worden gebracht of kostenverhogingen met betrekking tot het inregelen van de data bij de auteursrechthebbenden/bron, zullen door Bindinc. na voorafgaande schriftelijke aankondiging aan Customer met een specificatie van de betreffende prijsverhoging integraal worden doorbelast aan Customer.

2.6           De vergoedingen als omschreven in deze overeenkomst betreffen de vergoeding voor de op dat moment geldende werkzaamheden, dat wil zeggen het op dat moment door Customer afgenomen (basis)pakket/servicelevel als genoemd in onderdeel A. Customer is vrij om de werkzaamheden/het pakket uit te breiden. Uitbreidingen zullen vanaf hun ingangsdatum aanvullend worden gefactureerd. Wanneer Customer besluit minder werkzaamheden af te nemen/haar pakket te verminderen, dan zal de kostenvermindering als gevolg hiervan met ingang van het volgende contractjaar worden doorberekend/gefactureerd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1           Onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is opgenomen, zal de aansprakelijkheid van Bindinc. voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband met een eventuele toerekenbare tekortkoming van Bindinc. of die op enige andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen beperkt zijn tot maximaal hetgeen Customer aan Bindinc. maandelijks heeft betaald. Iedere verdere aansprakelijkheid van Bindinc. ten opzichte van Customer is hierbij uitgesloten, daaronder begrepen iedere aanvullende schadevergoeding bijvoorbeeld als gevolg van enige gevolgschade waaronder in ieder geval wordt verstaan indirecte schade, schade wegens gederfde omzet of winst en/of imagoschade.

3.2           Van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 3.1 van deze overeenkomst is uitgesloten iedere aansprakelijkheid van Bindinc. welke verband houdt met de programmadata en/of -feeds en/of publicatie van programmagegevens als bedoeld in artikel 1.5 van deze overeenkomst.

Artikel 4 Duur / beëindiging van de overeenkomst

4.1           De overeenkomst vangt aan op de datum als genoemd in onderdeel A en heeft een looptijd als genoemd in onderdeel A. Na afloop van de initiële looptijd van de overeenkomst zal de overeenkomst automatisch worden verlengd met telkens periodes van 12 maanden, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de initiële looptijd of de dan lopende verlenging, met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 6 maanden.

4.2                          Naast beëindiging volgens artikel 4.1 kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd door elk van de partijen bij aangetekend schrijven indien zich één van de volgende gevallen voordoet:

-       als de andere partij in verzuim is in het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst en dit verzuim is, na door de andere partij schriftelijk op het verzuim van zijn verplichting gewezen te zijn, niet binnen een redelijke termijn hersteld;

-       als de andere partij surseance van betaling en/of faillissement mocht aanvragen of verkrijgen;

-      als de andere partij al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken mocht overgaan;

-      als de andere partij is opgehouden te bestaan of is ontbonden;

-      als de overeenkomst aanwijsbaar niet (langer) in overeenstemming is met relevante regelgeving, een rechterlijke uitspraak en/of beslissing of aanwijzing van de NMa het Commissariaat voor de Media, de bevoegde rechter en andere relevante overheidsinstellingen of -organen, dan wel de relevante regelgeving in strijd is verklaard met hogere rechtsregels.

4.3                          Partijen verklaren met betrekking tot de in deze overeenkomst omschreven dienstverlening geen mededelingen te doen of anderszins bewust handelingen te zullen verrichten waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te veronderstellen dat deze de belangen, doelstellingen en/of de goede naam van de andere partij en/of diens aandeelhouders in enigerlei vorm schade kunnen toebrengen.

4.4           Naast het bepaalde in artikel 4.2 van deze overeenkomst zijn beide partijen bevoegd onderhavige overeenkomst te ontbinden dan wel met onmiddellijke ingang te (doen) beëindigen indien de wederpartij haar verplichtingen als bedoeld in artikel 4.3 van deze overeenkomst niet nakomt.

4.5           Customer staat ervoor in dat, onmiddellijk na de beëindiging van de overeenkomst op welke manier dan ook, hij zich zal onthouden van de toegang tot en/of het gebruik van systemen die Customer -al dan niet middels een gebruikerslicentie- van/via Bindinc. kan gebruiken c.q. waar Customer toegang toe heeft, alsmede zal Customer zich onthouden van gebruik van de aan hem verstrekte gebruiksrechten als bedoeld in artikel 1.6 van deze overeenkomst. Bij beëindiging van de overeenkomst zullen partijen eventuele materialen/documenten en/of informatie die toebehoren aan de andere partij retourneren aan de eigenaar zonder dat een kopie zal worden achterhouden. 

Artikel 5 Overig

5.1           De algemene voorwaarden van Customer zijn niet van toepassing op de overeenkomst. Bindinc. wijst hiermee, voor zover nodig, eventuele algemene voorwaarden van Customer hierbij uitdrukkelijk van de hand.

5.2           Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen partijen ten aanzien van het in deze overeenkomst bepaalde onderwerp en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijk afspraken tussen partijen. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Geen der partijen kan ten aanzien van deze overeenkomst rechten ontlenen voor de toekomst tenzij het verplichtingen betreft die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van de overeenkomst voort te duren. Voorbeelden van deze voortdurende verplichtingen zijn artikelen 3.1 en 3.2.

5.3           Bindinc. is gerechtigd bij Customer een onderzoek uit te (laten) voeren met als doel te controleren of Customer zich houdt aan haar verplichtingen ten aanzien van met name de gebruiksrechten als vastgelegd in deze overeenkomst. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van Bindinc. tenzij uit het onderzoek blijkt dat Customer niet voldoet of voldeed aan de in de vorige volzin bedoelde verplichtingen, in welk geval de kosten voor rekening van Customer zijn. 

Customer is gehouden mee te werken aan deze controle en de controleur toegang tot de benodigde bestanden en boeken te verlenen.

5.4           Customer is niet gerechtigd zijn verplichtingen onder deze overeenkomst op te schorten.

5.5           Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst, zal dit met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam.

5.6           Indien tussen de tekst van de overeenkomst en de tekst van haar bijlage tegenstrijdigheden voorkomen, zal de tekst van de overeenkomst prevaleren.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bindinc. BV General Terms and Conditions


Article 1. Completion of the order/works (service provision)

 

1.1           The Contractor, the limited liability company in Dutch law Bindinc. BV (hereinafter referred to as Bindinc.) with registered premises at ’s-Gravelandseweg 80, Hilversum 1217 EW will carry out the following works from the start date onwards by means of the deployment on behalf of the Client of Bindinc.'s Metadata department on a weekly basis as a minimum for the purposes of their Programme Guide, as set out in Section A of the quotation/order confirmation/agreement. The aggregation of programme details and data from NPO/SBS/RTL/foreign broadcasters, and the amalgamation and supply of the relevant programme dates and feeds, including editorial services in accordance with the service levels and specifications set out in greater detail in the quotation/order confirmation/agreement.

1.2           The enclosed List of Broadcasters forms an integral part of the quotation/order confirmation/agreement.

 

1.3           A variety of software and other systems are used during Bindinc.'s work, with their functional and/or technical management carried out by and/or via Bindinc. in accordance with the agreements.

 

1.4           Bindinc. will make their best effort to carry out the works as described in the quotation/order confirmation/agreement. Agreements, delivery times and/or deadlines will be respected to the greatest extent possible.

 

1.5           The Client will be responsible for obtaining suitable licences and/or permissions relating to the release of the required programme date feeds and the publication of programme details from holders of authors' and other rights such as NPO, SBS, RTL and foreign broadcasters and/or other third parties, as well as for the associated costs and their payment. The Client is also responsible for timely delivery to Bindinc. of the necessary programme details, programme dates and programme feeds, including the associated costs and their payment, where these go via the Client.

The Client is aware that Bindinc. are dependent on the licences from and deliveries by the relevant holders of authors' and other rights (channels, radio and TV stations etc). The Client hereby indemnifies Bindinc. against any action based on a claim that the provision, publication, use or processing of the programme details, programme dates and/or programme feeds may breach any right held by a third party. Bindinc. will accept no liability for damages flowing from or connected with the inaccuracy of the programme details, programme dates and/or programme feeds provided or to be provided to Bindinc. by the Client and/or via NPO, SBS, RTL and/or other third parties, or from the failure to deliver these in good time.

 

1.6           Where and to the extent that author's rights and/or other intellectual property rights may be created through the carrying out of the activities by Bindinc., then these rights shall rest with Bindinc. Taking account of the stipulations of Article 1.5 of these General Terms and Conditions and the potential rights of Bindinc. as mentioned above, Bindinc. hereby grant to the Client non-exclusive user rights for the duration of the agreement as set out in the quotation/order confirmation/agreement in the context of their use by the Client exclusively for the purposes of their Programme Guide as indicated in (part A of) the quotation/order confirmation/agreement, and exclusively in the form in which they were delivered by Bindinc..
 The non-exclusive user rights mentioned in the previous sentence shall have the same scope as that of the licence provided to Bindinc./the Client by the relevant holders of authors' and other rights (channels/radio and TV stations), as specified in Article 1.5 of these General Terms and Conditions. The Client is not permitted to use or re-use, to modify and/or to process the items delivered by Bindinc. in the context of their activities in any other way, without the prior written permission of Bindinc.. Where and to the extent that modifications and/or processing are carried out by the Client following the written permission of Bindinc., then these shall be wholly the responsibility of the Client and at the Client's risk, and the Client hereby indemnifies Bindinc. in accordance with the stipulations of Article 1.5 of these General Terms and Conditions.

 

1.7           Bindinc. offer no guarantee against defects or faults in services and/or products carried out and/or supplied for the purpose of carrying out their activities, whether or not by third parties, other than or extending further than the service levels as described in (Part A of) the quotation/order confirmation/agreement.

 

1.8           The Client may not sub-licence and/or transfer their obligations without the permission of Bindinc..

 

Article 2 Fees, invoicing and payment

 

2.1           Taking account of the stipulations of Article 2.6 of these General Terms and Conditions, the Client shall pay to Bindinc. the monthly or other fees for the completion of the works set out in Section B of the quotation/order confirmation/agreement.

 

2.2.          All amounts are in Euros and exclude BTW and the fees/amounts required to be paid directly by the Client to the relevant holders of authors' and other rights (channels/radio and TV stations).

 

2.3           Invoicing shall be on a monthly basis. Payment shall be made 15 days following invoice date, by means of a transfer to a bank account to be indicated by Bindinc.. The one-off (set-up) costs will be charged in full on the first invoice. In the event that the payment deadline is missed the Client shall be deemed to be in default, without any requirement for notice of default, and Bindinc. shall be entitled to suspend the

 

 

discharge of their obligations towards the Client immediately and without any prior written or other notification. In the event of failure to pay or to pay in good time, then the Client shall be obliged to reimburse the judicial and extra-judicial costs of recovery, in addition to the payable amount and the statutory interest. Judicial costs of recovery shall be taken to include the costs of legal representation and bailiffs. Offsetting, however described, is excluded.

 

2.4           Price increases relating to the annual (hourly) rates for the completion of all activities shall be based on the CBS Price Index for Provision of Commercial Services (DPI, with the latest Annual Average DPI prior to the effective date of the rate increase as the starting point). Price increases will be notified to the Client on an annual basis, one month (1 December) prior to the effective date of these rates (1 January).

 

2.5           Price increases by external parties relating to the use of the necessary systems and/or price increases resulting from other factors, such as for example increases in the distribution and/or delivery costs charged to Bindinc. by NPO, SBS, RTL and foreign broadcasters and/or other third parties, or cost increases relating to the configuration of the data by the holder of the authors' rights or the source, shall be charged on to the Client in full following written notification to the Client, with a specification of the price increase in question.

 

2.6           The fees as described above and in the quotation/order confirmation/agreement shall be deemed to be payment for the works of relevance at that time, that is to say, the (basic or other) package/service level/updates received at that time by the Client, as specified in (part A of) the quotation/order confirmation/agreement. It shall be open to the Client to extend the activities or the package. Such extensions will be invoiced for from their commencement date. In the event that the Client decides that fewer activities will be carried out or that the scope of the package will be reduced, then the consequent reduction in costs will be charged on/invoiced with effect from the subsequent contract year.

 

Article 3 Liability and indemnification

 

3.1           Without prejudice to the further stipulations of this agreement, Bindinc.'s liability for the total damages flowing from or connected with any culpable shortcoming on the part of Bindinc. or based on any other legal grounds shall for each event or series of events be limited as a maximum to the amount paid monthly to Bindinc. by the Client. Any further liability to the Client on the part of Bindinc. is hereby excluded, including any additional compensation for damages for example as the result of any consequential damages, which shall in any event be taken to include indirect damages, damages from loss of revenue or profits and/or damage to image.

 

3.2           Any liability on the part of Bindinc. relating to the programme dates and/or programme feeds and/or the publication of programme details as specified in Article 1.5 of these General Terms and Conditions is excluded from the stipulations of the first sentence of Article 3.1 of these General Terms and Conditions.

 

The limitations on liability specified in the present Article shall not apply in the case of damages resulting from gross negligence and/or intentional damage.

 

Article 4 Duration/termination of the agreement

 

4.1           Bindinc.'s activities shall commence on the date specified in (part A of) the quotation/order confirmation/agreement, and shall have the duration specified in (part A of) the quotation/order confirmation/agreement. Following the expiry of the initial period of the works, the agreement [omitted in original. Translator] shall be automatically extended by a period of 12 months on each occasion, unless one of the parties cancels it in writing at the end of the initial period or the then current extension, taking account of a minimum period of notice of 4 months.

4.2           As well as termination in accordance with Article 4.1 of these General Terms and Conditions, the works may be terminated with immediate effect by Bindinc. if any of the following circumstances arise:

-       if the Client is in default in meeting any obligation and this default is not rectified within a reasonable period following written notice of default in meeting that obligation by Bindinc.;

-       if the Client applies for or is granted cessation of payments or is declared bankrupt or applies for bankruptcy;

-      if the Client's business is liquidated, whether or not voluntarily;

-      if the Client's business ceases to trade or is dissolved;

-      if Bindinc. wish to cease their activities/service provision for the Client, for reasons of their own.

-      if the activities of Bindinc. are not or are no longer in compliance with relevant legislation, a legal judgement and/or a decision or direction from the ACM, the Media Commissioner, the Competent Court or other government agencies or bodies, or if the legislation in question is declared to be in conflict with superior legal requirements.

4.3           The Parties hereby declare that in connection with the service provision/activities, they shall make no communications or consciously act in any other way which they are aware or ought reasonably to assume would damage the interests, the objectives and/or the good name of the other party and/or their shareholders in any way.

 

4.4           As well as the stipulations of Article 4.2 of these General Terms and Conditions, both parties shall be authorised to terminate the present agreement or to have it terminated with immediate effect, in the event that the other party fail to meet their obligations as specified in Article 4.3 of these General Terms and Conditions.

 

4.5           The Client hereby declares that immediately following the termination of the activities by Bindinc./following termination in whatever manner, he shall refrain from accessing and/or using systems to which he has access or which he is able to

use through Bindinc., whether or not by virtue of a user licence from Bindinc., and the Client shall also refrain from exercising the user rights allocated to him as specified in Article 1.6 of these General Terms and Conditions. In the event of termination each party shall return any materials, documentation and/or information belonging to the other party to its owner, without retaining any copy.

 

Article 5 Miscellaneous Provisions

 

5.1           The Client's General Terms and Conditions shall not apply to Bindinc.'s activities or to their quotations/order confirmations/agreements. To the extent necessary, Bindinc. hereby expressly reject any General Terms and Conditions adopted by the Client.

 

5.2           Modifications and/or additions to the stipulations of these General Terms and Conditions shall be binding exclusively where agreed between the Client and Bindinc. in writing. None of the parties may derive future entitlements with regard to these General Terms and Conditions, unless these relate to obligations which by their nature are also intended to continue following the conclusion of the activities/service provision. Examples of such enduring obligations are the stipulations in Articles 3.1 and 3.2 of the General Terms and Conditions.

 

5.3           Bindinc. shall be entitled to carry out an investigation or to have it  carried out, with the objective of checking that the Client is fulfilling his obligations with regard in particular to the user rights as set out in the quotation/order

confirmation/agreement. The costs of this investigation shall be borne by Bindinc., unless the investigation shows that the Client is not fulfilling or has not fulfilled the obligations set out in the previous sentence, in which case the costs shall be borne by the Client. 
The Client shall be obligated to cooperate with this investigation and to provide the investigator with access to the necessary files and books.

 

5.4           The Client shall not be entitled to suspend compliance with his obligations under this agreement.

 

5.5           The Law of the Netherlands shall apply to these General Terms and Conditions and/or the quotation/order confirmation/agreement. In the event that a dispute arises between the parties concerning interpretation and/or implementation, this shall in the first instance be brought before the Competent Court at Amsterdam, to the exclusion of any other judicial body.

 

5.6           Where there is conflict between the text of the General Terms and Conditions and the text of an Appendix, then the text of the General Terms and Conditions shall prevail. Where there is conflict between the text of an order confirmation or agreement and the text of these General Terms and Conditions, then the order confirmation or agreement shall prevail.

 

Bindinc. BV – Postbus 580 – 1200 AN – Hilversum – 035 672 6937